Jaarvergadering 17 maart 2014

Mannenzangvereniging St. Caecilia hield op maandag 17 maart 2014 haar jaarvergadering in Herberg de Zwarte Ruiter. 

Hieronder volgen de notulen van de jaarvergadering over het verenigingsjaar 2012, gehouden op 28 januari 2013.

Voorzitter John Prevoo, blikte kort terug op het afgelopen jaar met als muzikaal hoogtepunt het Heuvellandconcert, de huldiging van zes jubilarissen en een geslaagde stallentocht georganiseerd door het CPC. Ook de nieuwe digitale techniek om stukken in te zingen werd gememoreerd. Bij de blik in de toekomst schonk hij aandacht aan het ledenbestand. Een analyse toonde aan dat wij niet het verlies aan leden door overlijden of afhaken anderszins hebben kunnen pareren met nieuwe aanwas. Het netto verlies in 15 jaar was min 4, nog daargelaten de vergrijzing in ons koor. Hij opperde kansen voor ledenaanwas waarbij het accent ligt op persoonlijke benadering. Voorzitter constateerde dat op financieel gebied de situatie zoveel is verbeterd dat een contributieverhoging achterwege kon blijven. Hij gaf aan open te staan voor ideeen om de financiele positie te stabiliseren en mogelijk te verbeteren. Hij stelde voorts duidelijkheid te willen scheppen in decoratie- en benoemingenbeleid door Caecilia. Hij dankte tenslotte de mensen met bijzondere verdiensten. Speciaal Joep Kunkels noem ik hier omdat hij na zesjaar de lotto heeft behartigd deze functie wil overdragen. Voorzitter dankte hem voor zijn inzet die jaarlijks zo´n 700 euro extra voor Caecilia opbrengt.

De secretaris las het jaarverslag voor.

Penningmeester René Speetjens constateerde dat de financiële positie is verbeterd. De stukken waren gecontroleerd en in orde bevonden door Jo Beunen en Joop Schmets. De penningmeester maakte melding van wijziging van het betalingssysteem door de invoering van een europees systeem met de IBAN code. Daardoor wijzigt ook het incassosysteem. Voorgesteld wordt de automatische overboeking opdrachten stop te zetten en een machtiging af te geven tot automatische incasso van 27 euro per kwartaal, waardoor het voor de penningmeester gemakkelijker wordt de contributie administratief te verwerken. Cor Pinkers bepleit hier allemaal aan mee te doen.

In het verslag van de muziekcommissie door Ber Leveau werd de aandacht gevraagd voor de digitalisering van het muziekarchief. Aangaande de kerkmuziek constateerde hij aan de hand van een programmavergelijking dat wij veel hetzelfde repertoire zingen. Voorts bepleitte hij meer discipline bij het opkomen en afgaan bij uitvoeringen. Voorts dankte hij voor de ondervonden hand en spandiensten. Voorzitter bevestigde nog eens de noodzaak om een basispakket aan kerkmuziek paraat te hebben.

Onder punt 5 was dirigent Paul Mestrom aan het woord. Hij betoogde dat wil men op niveau zingen over een breed repertoire moet beschikken. Nieuwe stukken moeten pedagogische waarde te hebben en het niveau gaat boven alles. De vergrijzing slaat toe. De aanwas moet uit eigen familie of kennissen komen. Hij deed suggesties voor een gratis scholingstraject waarvoor ervaring niet verlangd wordt. De harmonie en fanfares weten wel jonge leden te werven. Het is hoogste tijd voor actie. Het Heuvelland concert is door Caecilia goed neergezet. De dirigent dankte tot slot de muziekcommissie en het bestuur waarop de voorzitter op zijn beurt dank waardering uitsprak jegens de dirigent.

Joep Kunkels werd bedankt voor zijn accuraat beheer en Lottotrekking gedurende zes jaar. Leo Schlenter had zich bereid verklaard deze taak voor een jaar over te nemen.

Onder bestuurverkiezing verklaarde de secretaris die na 4 x 3 jaar volgens rooster aftredend was, dat hij bij het automatisme van 3 jarige verlenging een voorbehoud maakte. Hij zou na 40 jaar onafgebroken secretariaat te hebben gevoerd bij diverse koren de functie graag overdragen. Daar echter de opvolging niet voor het grijpen ligt zegt hij de voorzitter en penningmeester die in 2008 de bestuurcrisis adequaat hebben bezworen niet te kunnen verlaten zonder solide opvolging en de functie dan ook voor onbepaalde tijd te blijven behartigen. Stemming vond niet plaats.

Het voorlopig programma voor 2013 werd bekend gemaakt.

Tijdens de rondvraag informeerde Jan Erven naar de gemiddelde leeftijd. Deze ligt op 62. Dat was eens de leeftijd die recht gaf op de VUT. Jeu of officieel Jo Schreuder constateert dat Caecilia in 50 jaar achteruit is gegaan. Hij noemt meer kerkmuziek en minder gezelligheid als pijnpunten. Voorzitter antwoordt dat dit drie jaar geleden is aangekaart en dat een zekere basis nodig is voor onze vaste verplichtingen in de kerk bij de twee kermissen en met kerst. Het nieuw repertoire is bovendien overwegend profaan. Gesteld wordt nog dat de verplichtingen van ons jegens de kerk gering zijn vergeleken met bijvoorbeeld Cecilia Vaals of CCK Lemiers. Ook de deken heeft eens aangespoord een mis behoorlijk op te luisteren met vaste gezangen. Na de majestueuze mis van Rheinberger is de eenvoudigere en compactere compositie van Jacob de Haan gekozen.

Karl Vluggen haakt in op het eerder aangeroerde gezelligheidsaspect en memoreert aan het feit dat vroeger leden zijn bijgekomen via het Teekezinge. De nazit is ook belangrijk in deze context. De cultuur is veranderd meent hij. Piet Lemmerling tot slot mist de gezelligheid na de repetitie. Zingen zonder map kan dit ook bevorderen.

Bèr geeft tot slot aan dat The English roses zowel geestelijk als wereldlijk kan worden ingezet. Dit waren in beknopte weergave de punten die in de vorige jaarvergadering aan de orde zijn geweest.

Jaarverslag Zangvereniging Sint Caecilia Gulpen over 2013

De muzikale leiding van het koor is sinds 1 januari 2009 dus nu vijf jaar in handen van Paul Mestrom.

Een vaste begeleider hebben wij niet meer. Voor kerkdiensten die begeleiding vereisten maakten wij gebruik van Ben Kerkhof, Marc Kalkhoven Rob Peters en Augustine Boshouwers.

Bestuur:
Het bestuur was na de jaarvergadering van 28 januari 2013 als volgt samengesteld.
John Prevoo: Voorzitter
René Speetjens: Penningmeester
Hub Blezer: Secretaris
Peter Coumans en Sjef Pietersma bestuursleden.

Muziekbeheer Ber Leveau is archivaris en besteedt veel tijd en zorg aan de registratie en het Up to date houden van ons muziekarchief; de regie en uitvoering over de inhoud van de mappen, waarin hij vast wordt bijgestaan door: Frans van Keeken en Jo Beunen.

Muziekcommissie: De commissie bestaat uit de heren Ber Leveau, die tevens als aanspreekpunt voor de commissie fungeert, Sjef Pietersma als contactpersoon van het bestuur en Wiel Souren jr.

Webmaster: Het beheer van onze website is in kundige handen van Wiel Souren junior, die voortdurend alert is op nieuws ter actualisering van de site die hij heel accuraat en in detail verzorgt.

Lottobeheer: Joep Kunkels,die deze functie sinds 2007 had bekleed wilde dit eens overdragen en daartoe werd Leo Schlenter bereid gevonden.

Erefuncties: In de eregalerij hadden in afgelopen kalenderjaar een mutatie plaats. Op 24 juni overleed ons erelid Wiel Vliegen. De heer Mathieu Bartholomée was erevoorzitter en Emmanuël Pleijers is eredirigent. De zeven ereleden zijn per eind 2013: Mathieu Hacking, Jan Erven, John van Loo, Frans van der Meulen, Fred Jaminon en Hub Lousberg.

Leden: Het ledenaantal bleef in 2013 redelijk constant met dien verstande dat er vijf mutaties plaatsvonden. Hub Hegt moest het actief lidmaatschap vanaf februari opgeven. Jo Schreuder bedankte in mei en Hein Hermans overleed in december. Marco Fioraso en Cees Welsink versterkten het koor vanaf 10 juni.

Eind 2013 kenden wij derhalve een bezetting van 38 leden, te verdelen in: zeven eerste tenoren, tien tweede tenoren, dertien baritons en 8 bassen.

Bij de baritons staan ook Hub Lousberg en Karl Vluggen vermeld, maar zoals u weet is de participatie van beiden vanwege persoonlijke omstandigheden gering.

Organisatie: Caecilia is vanouds lid van het Koninklijk Zangersverbond Vereniging Limburg, dat het grootste aantal koren heeft binnen de landelijke organisatie. Het KNZV houdt een voorjaars- en een najaarsvergadering in Linne die namens Caecilia door ondergetekende worden bijgewoond.

Het KNZV kent verder een rayonstructuur waarbij Caecilia deel uitmaakt van Heuvelland.

Verenigingslokaal: Het koor heeft evenals voorheen vast en gastvrij onderkomen in Herberg de Zwarte Ruiter met Gaston en Connie als zaakvoerders. Het echtpaar vierde afgelopen jaar het eerste zakenlustrum.

Ondersteunende activiteiten: Het koor wist zich ook in het afgelopen jaar weer bijzonder gesteund door het creatieve Caecilia Pret Comité (CPC).

Repetities en uitvoeringen: In de verslagperiode werden 41 (41) repetities gehouden, terwijl het aantal uitvoeringen 10 (10) bedroeg. Wij hielden één algemene vergadering, zodat wij in het afgelopen kalenderjaar 52 (54) keer in koorverband bij elkaar kwamen en dat is twee keer minder dan het jaar ervoor.

Bestuursvergaderingen: Het bestuur vergaderde in het verslagjaar vier keer.

Jaaroverzicht

Buiten de aanwezigheid door het bestuur op de Kerkbestuur en Nieuwjaarsreceptie van de gemeente was onze eerste buitenschoolse activiteit de buffetdienst op 12 januari waar Prins Harald werd uitgeroepen met aan zijn zijde Hofnar Stefano, waarmee hij samen het bekende duo Bedankt en Adieje vormde dat ook jaren aan het LVK liedjesconcours deelnam.

Op 28 januari hielden wij zoals al gezegd de jaarvergadering.

Op 19 februari nodigden Gaston en Connie de vaste klanten uit bij de viering van hun eerste lustrum als ondernemers in Herberg de Zwarte Ruiter. Met een beperkte bezetting zongen wij in de biertuin het koppel toe. Jan Erven en Ger Koerts ontdekten wat laat dat wij op de uitvoeringsmodus waren overgeschakeld. Het was een heel plezierige avond waarin de positie van ons lokaal als niet meer weg te denken sociaal ontmoetingsplaats in Gulpen nog eens duidelijk werd gemanifesteerd.

Op 25 maart de laatste repetitie van het eerste kwartaal was de eerste tenorpartij compleet en dat viel zo op dat de dirigent en een foto van maakte. Op de 29 april lieten wij de repetitie vervallen in verband met de aanstaande feestelijkheden rond de inhuldiging van Koning Willem Alexander. Voor het koor had dit in ieder geval als consequentie dat het lied Domine, Salvam fac Reginam nostram van Adrianus Giesen moest worden gemodificeerd tot Domine salvum fac Regem Nostrum. Jan Erven kwam laatst een archief publicatie tegen in het Limburgsch Dagblad waarin een zangtournooi met drie koren en wel Caecilia, Limmel en Treebeek in Gulpen werd aangekondigd op 27 april 1924 beloken Pasen en waarbij in massakoor het Dominé salvam fac zou worden gezongen. Dat is inmiddels negentig jaar geleden. Maar wie weet, keert bij handhaving van de monarchie, de Reginam versie weer terug, want de kinderen van Willem Alexander missen alle drie een stekker. De hamvraag is tegen die tijd wellicht: zijn er nog mannen om de oorspronkelijke zetting te zingen.

Van 6 mei tot 11 mei met enige uitloop vond de donateurs actie plaats, van oudsher een belangrijke onderdeel in onze financiële huishouding.

Op 11 mei togen wij naar lokaal Oos Heem om hulde te brengen aan Frans van der Meulen en Elly Grond die hun vijftigjarig huwelijk vierden. Zolang wonen zij ook aan de Baan in Bocholtz. Maar Frans is Caecilia en Gulpen altijd trouw gebleven en zeker nu zijn neef Karl een eigen horecazaak exploiteert.

Op zondag 2 juni vond voor de derde keer het Proms achtig Cour de Galouppe concert plaats met Buurtvereniging HuurdersBelang Cour de Galouppe, Harmonie St. Petrus, Jongerenkoor Galou en Schutterij St. Hubertusgilde. In een vlot en afwisselend programma leverden de genoemden hun bijdrages. Voor Caecilia: Santo Marmor Stein, You raise me Up, Girls en Halleluja. Met het Gulpens volkslied sloten wij af. Marcel Kalkhoven begeleidde ons aan de piano. Na afloop hoorden wij dat Caecilia vanwege de ongunstige opstelling ten opzichte van de geluidsinstallatie niet zo goed uit de verf was gekomen.

Op 29 juni luisterden wij de avondmis ter gelegenheid van de kermis op. Tevens werd in deze mis Wiel Vliegen speciaal herdacht die op 24 juni was overleden in de leeftijd van 84 jaar. De uitvaartdienst voor ons erelid vond plaats op maandag 1 juli. Omdat onze dirigent reeds met vakantie was nam Emmanuël Pleijers deze taak van hem over. Voorzitter John Prevoo herdacht ons erelid in een heel persoonlijke toespraak. Wiel Vliegen had buitengewone verdiensten voor Caecilia als zingend lid, bestuurslid in de functie van penningmeester en als conservator van de vaandels en talrijke oude Caecilia geschriften, die zonder hem niet hadden overleefd. De laatste jaren waren voor Wiel niet gemakkelijk geweest vanwege zijn verslechterde gezondheid en dat deed zich in zijn status van vrijgezel wellicht extra hard gevoelen. Wij mogen hier denk ik met recht stellen dat zijn Caecilia vrienden hem vele jaren met vaste regelmaat aandacht en steun hebben geboden. De vele schilderijen die hij van zijn geliefde Gulpen maakte zullen mede onze herinnering aan deze sympathieke mens levend houden.

Op 12 augustus hervatten wij de repetities na de vakantie waarin wij nog twee buffetdiensten voor de zomeravondfeesten hadden verzorgd. De nieuwkomers Cees en Marco hadden daarbij blijk gegeven snel te integreren binnen Caecilia.

Ook namen zij deel in het Caecilia zestal dat op zondag 25 augustus de tweede prijs om de St. Hubertus trofee in de wacht sleepte, al is deelnemen hier belangrijker dan winnen.

Er werd nu toegewerkt naar het zogeheten Ridderconcert op 22 september in de Toeristenkerk. Het idee hiervoor stamde uit Geulle en had als achtergrond dat als men schoolgaande kinderen bij koorzang kon betrekken in hun kielzog ook hun ouders zou kunnen meekrijgen. In dit concept paste ook de participatie van de Jeugdharmonie en de Galoukidz. In onze muziekteksten stonden centraal Ridder Martijn en Ridder Koen, zij hadden niets te doen, maar desondanks waren zij kritisch met het accepteren van passend werk. Draken verslaan, prinsessen redden, zij hadden het allemaal al gezien. Ridder Rob toonde zich kordater na melding van een enge draak voor de poort van het kasteel. Na een supersnelle actie was er niets meer aan de hand en alles weer rustig in het land. Bij Caecilia was wel nog iets aan de hand. Wij misten drie van de zeven eerste tenoren. Na een supersnelle actie van Ridder Paul bij het Gäöls Mannenkoor kon onze bezetting er wél mee door. Fred Jaminon had zijn inspanning gedaan bij de basisschool om leerlingen de Ridder liederen aan te leren. Hoewel Ruud Verhoeven aan wie de presentatie van het concert was toevertrouwd er met lange tanden aan was begonnen, deed hij dat als Ridder Rap voortreffelijk. Caecilia had ook nog een primeur. Om het koor eens in een andere luchtiger outfit te kunnen presenteren had voorzitter John Prevoo en zijn echtgenote Marlies witte poloshirts met het moderne Caecilia logo laten maken en deze werden voor dit concert aan het koor geschonken. Het CPC met versterking nam de catering voor haar rekening.

Op 26 oktober luisterden wij de mis ter gelegenheid van de najaarskermis op.

Op 2 november luisterden wij met 13 zangers in de Kloosterbibliotheek de alternatieve Allerzielenviering: Nacht der Zielen op, met als motto Vuur van liefde.

Op 16 november vond de Caeciliavond plaats. Sinds jaren belast het Caecilia Pret Comité zich met de invulling hiervan. Deze keer was nog eens gekozen voor een kienavond, een activiteit die binnen Caecilia een bijzondere historie en betekenis heeft, zo vertelde mij Ruud Verhoeven. De heldere afroepstem van Gerda Coumans moesten we deze keer missen. Maar of dat de oorzaak was dat Jan Erven bij de controle van de kaart na zijn kienroep door de mand viel, valt niet te zeggen. Aan mijn tafel was het mager en toen René Speetjens eindelijk kien riep moest hij loten met Jan Debougnoux, die aan het langste eind trok. René kreeg een energiebesparend speeltje als troostprijs. Wiel Olislagers ging uiteindelijk met de hoofdprijs naar huis. (Correctie ter vergadering partner Tillie heeft deze gewonnen en Wiel mocht hem dragen.)

Op zondag 15 december hadden wij het kerstconcert met de Fanfare Kunst en vriendschap in Partij te verzorgen. Met het oog op The Awakening was Augustine Boshouwers als gekwalificeerd pianiste gecontracteerd, waarmee we nog voor het concert moesten repeteren. Op Partij aangekomen constateerden we dat wel de pianiste er was maar geen instrument. Do you see too what I not see. Met John van Loo reed ik terug via de Ho Tsji Min route en ter hoogte van de Bek ontmoetten wij nog drie Caecilianen die de carpool hadden gemist en te voet naar Partij kwamen.

De dag voor het concert tegen half zes stuurde Marlies Prevoo een mailtje dat het een hectische dag was geweest. Kernachtig deed zij uit de doeken wat er die ochtend rond elf uur met John was gebeurd en hoe adequaat er op deze levensbedreigende situatie was gereageerd. Ter vermijding van onrust en ruis op het concert werden de leden van dit schokkend nieuws direct op de hoogte gesteld.

Op maandag 16 december verzorgden wij het traditioneel kerstconcert in het Dr. Ackenshuis met Ben Kerkhof aan de piano. Er moest even geïmproviseerd worden met de begeleidingspartituren.

Op 26 december luisterden wij de mis van tweede Kerstdag op, gevolgd door een mini concert op het priesterkoor.

Op 20 december hadden wij het trieste bericht ontvangen dat onze zangerskameraad Hein Hermans was overleden. Sinds juni had zich een oude aandoening opnieuw en agressief gemanifesteerd. Met groot vertrouwen was Hein het intensieve medisch traject tussen Heerlen, Maastricht en Amsterdam ingegaan. En het leek inderdaad of hij het gevecht zou gaan winnen. Op de Caecilia avond 16 november verscheen hij vol goede moed met Roos en we hadden een hele leuke avond. Iedereen had consumptiebonnen ontvangen en Hein hield er van over. ´Die blieve toch geldig opperde hij´ en daar viel uit op te maken hoe hij zich op dat moment voelde. Toen Jan Erven en ik hem de laatste maal in het ziekenhuis bezochten, voelde Hein het. Mit die longe dat kunt niet mie jot´ En zo was het helaas. Stiefdochter Renate Rothbauer stelde het programma mee op voor de uitvaartdienst op vrijdag 27 december. Met buitengewone betrokkenheid luisterden wij deze dienst onder Emmanuël Pleijers op. Fred Jaminon sprak namens Caecilia een warm persoonlijk in Memoriam voor onze aimabele zangersvriend uit. Het was een bewogen afsluiting van ons verenigingsjaar.

Nu wij in deze sfeer eindigen, sla ik uit tijd- en beleving overweging een brug naar het nieuwe jaar 2014 waarin op 16 januari onze erevoorzitter Math Bartholomée overleed en waarvoor inmiddels de zeswekendienst heeft plaatsgevonden. De heer Bartholomée bereikte de uitzonderlijke leeftijd van 92 jaar. Samen met Wiel Vliegen was hij in 1952 lid geworden van Caecilia en in 1957, een jaar na het eeuwfeest waren zij in het bestuur gekozen. Math is 27 jaar voorzitter geweest tot 1984 en nóg langer erevoorzitter. Hij bleef tot het eind geïnteresseerd en betrokken bij Caecilia. Jan, John en mogelijk anderen die lang met hem in het bestuur hebben samengewerkt, bezochten hem nog met regelmaat en ik kende hem ook als oud collega bij de brouwerij. Op 25 januari hebben wij onze erevoorzitter stijlvol uitgeleide gedaan. Het was geen man van 92 oordeelde Math Pijls aan de baar en dat baseerde hij op zijn fysieke toestand. Ik heb zijn laatste amusante verhalen op 2 januari mogen beluisteren en dat versterkte de opvatting van de uitvaartondernemer alleen maar. De levende encyclopedie over Gulpen en van Brand is dicht. Het was een voorrecht daarvan zo lang gebruik te mogen maken.

 

Caecilia repeteert vast op maandagvond om 20.15 uur in Herberg De Zwarte Ruiter

Ga terug ...